Årsmöte 3 juni 2021 kl 19 på Frösö Park

Sjöräddningen assisterar i Östersunds Båthamn. Foto lånat av Jachym Lukas.

I och med att det från 1 juni är tillåtet att ha sammankomster med upp till 50 personer kommer vi att hålla årsmötet både digitalt via zoom och fysiskt på Frösö Park 3 juni kl 19.

Med tanke på att det alltjämt råder restriktioner avseende besökarantal innebär det att du som vill delta på plats måste föranmäla dig via e-post: info@ofbh.se – för att vara säker på att få plats behöver du göra det så snart som möjligt.

Delta via Zoom

För dig som vill delta i årsmötet digitalt kan du ansluta via zoom. Du kan ladda hem appen via appstore eller googleplay – alternativt www.zoom.us – det är helt kostnadsfritt.
Årsmöte på zoom 3 juni kl 19
Mötes-ID / Meeting ID: 825 2003 0765
Passcode: HGZBU8

Dagordning

 1. Årsmötets öppnade
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Fråga om mötet är behörigen utlyst
 4. Fastställande av dagordning
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. Val av protokolljusterare och rösträknare
 7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Föredragning av balans och resultaträkning. Styrelsens förslag om bokslutsdispositioner.
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Propositioner och motioner
 12. Utveckling av Östersunds hamn
 13. Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya verksamhetsåret
 14. Val av styrelse 
  • Ordförande (1 år)
  • 3 ledamöter (2 år)
  • 2 suppleanter (1 år)
 15. Val av revisorer
  • Revisor (2 år)
  • Revisorssuppleant (1 år)
 16. Val av valberedning 
  • 5 ledamöter (1 år)
  • 2 suppleanter (1 år)
 17. Övriga frågor
 18. Årsmötets avslutande