Inbjudan till årsmöte 3 juni kl 19

Vår tanke är att genomföra årsmötet fysiskt om möjligt men vi planerar också för att kunna genomföra det digitalt via Zoom. Läs mer längst ned.

Plats för fysiskt möte är ännu inte bestämd, blir det möjligt att genomföra årsmötet fysiskt meddelas plats via hemsidan.

Dagordning för Årsmötet 2021

 1. Årsmötets öppnade
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Fråga om mötet är behörigen utlyst
 4. Fastställande av dagordning
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. Val av protokolljusterare och rösträknare
 7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Föredragning av balans och resultaträkning. Styrelsens förslag om bokslutsdispositioner.
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Propositioner och motioner
 12. Utveckling av Östersunds hamn
 13. Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya verksamhetsåret
 14. Val av styrelse 
  • Ordförande (1 år)
  • 3 ledamöter (2 år)
  • 2 suppleanter (1 år)
 15. Val av revisorer
  • Revisor (2 år)
  • Revisorssuppleant (1 år)
 16. Val av valberedning 
  • 5 ledamöter (1 år)
  • 2 suppleanter (1 år)
 17. Övriga frågor
 18. Årsmötets avslutande

Logga in i zoom-mötet

Årsmöte på Zoom

Meeting ID: 815 2003 0765

Passcode: HGZBU8

För att kunna komma in på mötet behöver du ladda hem Zoom via appstore, googleplay, alternativt www.zoom.us och är helt kostnadsfritt.