Årsmöte 23 mars på Gamla Teatern kl 19

Vi kommer precis som tidigare år bjuda på fika och hoppas att du kommer. Kanske extra viktigt eftersom styrelsen i år lägger förslag om uppdaterade föreningsstadgar – läs mer här ».

Inför kommande styrelseår finns en plats på ett år vakant i styrelsen, är du intresserad av att göra din röst hörd – kontakta valberedningen: eric.06344363@telia.com

Dagordningen ser ut så här:

 1. Årsmötets öppnade
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Fråga om mötet är behörigen utlyst
 4. Fastställande av dagordning
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. Val av protokolljusterare och rösträknare
 7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Föredragning av balans och resultaträkning. Styrelsens förslag om bokslutsdispositioner.
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Propositioner och motioner
 12. Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya verksamhetsåret
 13. Val av styrelse
  • Ordförande (1 år)
  • 3 ledamöter (2 år)
  • 2 suppleanter (1 år)
 14. Val av revisorer
  • Revisor (2 år)
  • Revisorssuppleant (1 år)
 15. Val av valberedning
  • 5 ledamöter (1 år)
  • 2 suppleanter (1 år)
 16. Årsmötets avslutande