Save the Date: Årsmöte 26 mars

Det är den tiden på året när det är dags för årsmöten. OFBH håller årsmöte 26 mars på OSD Folkets Hus i Vinterrummet kl 18:30 och vi hoppas att få se dig där.  Verksamhetsberättelse och årsredovisning hittar du här. Vi kommer att fylla på med dokument och skicka in eventuella motioner god tid till ordforande@ofbh.se

Dagordningen Årsmöte 26 mars 2024 kl 18:30

 1. Årsmötets öppnade
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Fråga om mötet är behörigen utlyst
 4. Fastställande av dagordning
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. Val av protokolljusterare och rösträknare
 7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Föredragning av balans och resultaträkning. Styrelsens förslag om bokslutsdispositioner.
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Propositioner och motioner. Beslut från föregående års prop. Angående att ändra från 7st ordinarie ledamöter + 2st suppl. till i stället 9st ordinarie ledamöter.
 12. Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya verksamhetsåret
 13. Beslut om att acceptera kommunens förslag till nytt arrendeavtal.
  För att kunna ta beslut om arrendeavtalet så håller styrelsen ett kort föredrag om förutsättningarna för utbyggnaden. Övriga, ej generella frågor om utbyggnaden hänvisas till det korta medlemsmötet kring utbyggnaden, som hålls efter årsmötet utfall årsmötet beslutar att gå vidare med utbyggnad och arrendeavtal.
 14. Val av styrelse o Ordförande (1 år) o 3 ledamöter (2 år) o 2 suppleanter (1 år). Om årsmötet däremot årsmötet godkänner ovanstående preposition från 2023 så väljs inga suppleanter utan i stället 5 st ordinarie ledamöter på två år.
 15. Val av revisorer o Revisor (2 år) o Revisorssuppleant (1 år)
 16. Val av valberedning o 5 ledamöter (1 år) o 2 suppleanter (1 år)
 17. Årsmötets avslutande

Medlemsmöte

 1. Mötet öppnas
 2. Val av sekr. och just.
 3. Frågor kring hamnutbyggnaden
 4. Övriga frågor
 5. Mötet avslutas