Den sjunkna bryggan….

Som alla nog känner till vid det här laget så har brygga 2 i Östersunds hamn sjunkit och ligger på botten sedan i Juli 2018.

Under vintern 2018 så hade bryggan också sjunkit men denna gång bärgades bryggan av ÖFBH utan större problem, mycket tack vare att den låg betydligt grundare pga Storsjöns låga vattenstånd.

I slutet av augusti inleddes ett första bärgningsförsök. Planen var att upprepa den lyckade bärgningen som utfördes i april. På inspektionsluckorna monterades ett ”lock” med genomföringar för pumpslang, elkablar och snorkelrör upp till ytan. Med hjälp av 4 dränkbara pumpar var avsikten att pumpa ur vatten samtidigt som ersättningsluft tillfördes via snorklar, dvs att återställa bryggans egen lyftkraft. Vid start av pumparna visade sig dock att snorkelrören ej klarade det nu rådande vattentrycket pga att bryggan nu låg på c:a 2.5 m större djup jämfört med i april.

Snorklarna modifierades och ett nytt försök gjordes. Bryggan lättade härvid från botten men fick samtidigt en så kraftig slagsida att endast den ena sidan av ”däcket” nådde vattenytan. Slagsidan innebar att snorkelrören kom under vattenytan och att ”lockens” infästning ej längre slöt tätt mot bryggan varför försöket fick avbrytas och bryggan sjönk åter, nu med 45 graders slagsida. Möjliga orsaker till uppkommen slagsida: Den inkommande luften koncentrerades mot bryggans ena sida, eventuellt kan även bryggans landförankring till ”pollaren” ha påverkat händelseförloppet.

Efter detta försök framkommer allt fler muntliga uppgifter om bryggans konstruktion som ytterligare komplicerar tillvägagångssättet. Det framkommer även att de 3 ursprungliga 40-meters flytbryggorna är platstillverkade vid Västra station under 40-talet. Vikten bedöms till minst 150 ton exklusive det vatten som ryms inuti bryggan.

ÖFBH har sedan september försökt att, via information från andra hamnanläggningar i Sverige, inhämta information om hur man kan bärga denna typ av betong-flytbrygga. Tyvärr utan resultat eftersom denna platstillverkade bryggkonstruktion tycks vara helt unik.

Efter att ha förlängt snorkelrören och förbättrat förankringen av ”locken” samt borttagande av bryggans landförankring mot pollaren görs ytterligare ett försök, tyvärr helt resultatlöst. då vattenståndet sedan stiger (snorkelrören är åter under ytan) utförs några modifieringar.

4 st nya, mycket kraftigare pumpar anskaffas, vilka även krävde en kraftigare el-försörjning via byggcentraler. ”Locken” modifieras med backventiler för pumpvattnet samt nya snorklar i form av slang. Vid detta tillfälle framkommer ytterligare nya uppgifter om bryggkonstruktionen som medförde att pumparna i möjligaste mån måste förskjutas i förhållande till inspektionsluckorna. Ett mycket besvärligt och tidskrävande dykarbete. Vid denna tidpunkt har ÖFBH även farhågor om att bryggans kraftiga slagsida ev. kan medföra en instabilitet (slå runt ?) vid ett bärgningsförsök. Det beslutas dock att göra ett nytt försök vilket dock får avbrytas när 2 av pumparna ej fungerar.

I början av december blev ÖFBH kontaktad av en entreprenör som erbjöd sig att försöka bärga bryggan. ÖFBH accepterade erbjudandet och entreprenören inledde arbetet. Vid entreprenörens undersökning av bryggan upptäcks ett större hål i bryggans nordvästra övre hörn. Det är i dagsläget oklart hur denna skada uppstått på bryggan.

ÖFBH beslutade efter denna händelse att avbryta vidare bärgningsförsök, varför pumpar och övrig utrustning plockats upp. Nya försök kommer att göras under april månad när vattenståndet är som lägst i Storsjön.

Flybryggorna i Östersunds hamn ägs av Östersunds kommun och ÖFBH som arrendator ansvarar för att underhålla dessa. Livslängden på en betongponton är c:a 50 år och dessa bryggor är sannolikt 70 år gamla varför en plan för ersättning av dessa bör tas fram. Styrelsen har därför kontaktat kommunen för att få till stånd en dialog.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *